موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

شرایط اختصاصی

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 2383

1- شاغلین ، بازنشستگان و خانواده آنان و منابع و مخبرین لشگری با ارائه معرفی نامه و تائید  از حفاهای سازمان مربوطه
2- شاغلین ، بازنشستگان  و خانواده آنان و منابع و مخبرین کشوری پس از تائید حراست مربوطه با ارائه معرفی نامه از سازمان حراست
3- اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از لشگری و کشوری پس از معرفی اتحادیه یا صنف مربوطه
4- در خصوص واگذاری اقلام و تجهیزات برای افراد حقیقی که تابع هیچ صنف و اتحادیه ای نمی باشند پس از طرح موضوع در کمیسیون مربوطه تصمیم گیری خواهد شد
5- اعضای کمیسیون در استان به تبع در شهرستان به صورت مستقل نماینده حفا - نماینده پلیس امنیت عمومی - نماینده پلیس آگاهی  به دبیری رئیس مرکز انتظام استان
تبصره: بنا به درخواست و دعوت دبیر کمیسیون ، جلسه مذکور تشکیل خواهد شد.