موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری ناجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  
« فرخنده باد بر همگان مقدم بهار * نوروز جاودانه ترین جشن روزگار »

« فرخنده باد بر همگان مقدم بهار * نوروز جاودانه ترین جشن روزگار »

« روز مهر بانوان بر تمام زنان سرزمین ایران مبارک »

« روز مهر بانوان بر تمام زنان سرزمین ایران مبارک »

" شهادتت مبارک سردار دلها "

مشاوره ، طراحی ، اجرا

مشاوره ، طراحی ، اجرا

نگهبانان محله ، بهترین نماد همکاری مردم و پلیس هستند

نگهبانان محله ، بهترین نماد همکاری مردم و پلیس هستند

واگذاری تجهیزات دفاع شخصی ، صادره از پلیس پیشگیری ناجا

واگذاری تجهیزات دفاع شخصی ، صادره از پلیس پیشگیری ناجا

"موسسه مجریان نظم" زمینه ساز مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

حضور کارکنان و نگهبانان موسسه در هفتمین روز در گذشت پدر ریاست مرکز انتظام پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان

حضور کارکنان و نگهبانان موسسه در هفتمین روز در گذشت پدر ریاست مرکز انتظام پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

نگهبان های محله  : ملجا و پناهگاه مردم و ضامن افزایش احساس امنیت در محله ها

نگهبان های محله : ملجا و پناهگاه مردم و ضامن افزایش احساس امنیت در محله ها

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم

موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم